Povolenie na garáž – ako to v skutočnosti je

Garáž do 25m2 zastavenej plochy

Garáž do 25m2 zastavanej plochy nevyžaduje podľa § 103 odst. 1)a stavebného zákona 183/2006 Zb. stavebné povolenie ani ohlásenie. Povoľuje sa v režime územného súhlasu podľa §96 odst. 2)a zákona 183/2006 Zb. Formulár „Oznámenie o zámere k vydaniu územného súhlasu" je prílohou č. 9 k vyhláške č. 503/2006 Zb.

K oznámeniu sa prikladá:

  • výpis o vlastníctve – výpis z katastra nehnuteľností
  • katastrálna situácia s označenou dotknutou parcelou
  • situácia so zakreslenou garážou okótovanou od hraníc pozemku a budov
  • podpisy susedov na situáciu
  • grafické prílohy v dvoch (poprípade troch) exemplároch *
  • prípadne ďalšie doklady podľa požiadaviek stavebného úradu

* grafické prílohy k oznámeniu upresňuje vyhláška č. 503/2006 Zb. nasledovne: „jednoduchý technický popis zámeru s príslušným výkresom podľa jeho charakteru, najmä pôdorysy rozhodujúcich podlaží a pohľadov."

Záver:

Zákon ani vykonávacie vyhlášky nepožadujú, aby prílohou žiadosti o „Oznámení …." bola projektová dokumentácia vypracovaná autorizovaným projektantom. Postačuje prospekt výrobcu alebo dodávateľa, kde je zakreslený pôdorys, pohľady na fasády a technický popis. Elektroinštalácia sa nepredkladá.

Garáž nad 25 m2 zastavenej plochy

Garáž s viac ako 25m2 zastavanej plochy vyžaduje podľa § 103 odst. 1)a stavebného zákona 183/2006 Zb. rozhodnutie o umiestnení stavby (územné rozhodnutie) a stavebné povolenie, stavebný úrad môže obe konania vykonať ako zlúčené. Formulár žiadosti o stavebnom povolení je prílohou č. 2 k vyhláške č. 526/2006 Zb. Zoznam príloh je uvedený v časti B formuláru, kde je okrem iného uvedené taxatívne: projektová dokumentácia stavby. Rozsah projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je podrobne uvedený v prílohe č.1 k vyhláške č. 499/2006 Zb.

Záver:

Na každú garáž s konkrétnymi rozmermi musí byť vypracovaná autorizovaným projektantom individuálna projektová dokumentácia v rozsahu podľa vyhlášky vrátane situácie jej umiestnenia. Túto dokumentáciu operatívne dodávame klientom po podpise záväznej objednávky. Každý projekt je autorizovaný autorizovaným projektantom a jedná sa o originál. Cena za vyhotovenie projektu je ZDARMA.

Kontaktní formulář

Meno*
Zadejte jméno.
Email*
Zadejte email
Telefónné číslo
Zadejte telefon
Predmet*
Zadejte předmět zprávy
Správa*
Zadejte text zprávy
Potvrďte, ze nie ste robot:
Potvrďte, že nejste robot.